GUD

Vi tror på en enda Gud som är evig, helig, allsmäktig, alltings skapare. Förutom Bibelns Gud finns ingen annan verklig gud. Gud är till av evighet, han har ingen början och inget slut.  Gud finns bortom skapelsen men kan vara närvarande i sin skapelse genom sin Helige Ande. Guds väsen är treenigt. Gud är EN men har uppenbarat sig som tre lika gudomliga personligheter: Fadern, Jesus Kristus och den Helige Ande. (1 Mos 17:1, Ps 90:2, Jes 44:6, Kol 1:16, 1 Joh 5:7-8)

FADERN

Vi tror att Fadern är en del av Guds väsen. Ingen kan komma till Fadern utom genom Jesus, och ingen kan komma till Jesus utan att Fadern drar honom. Jesus och Fadern är ett. Den som tror blir ett barn till Gud Fadern och Guds barn kan ha en tillitsfull relation med sin Fader. Till Gud Fadern får vi framlägga alla våra önskningar och behov. (Joh 6:44, Joh 10:30, Joh 14:6, Rom 8:15, 1 Kor 8:6, Gal 4:6, Fil 4:6, 1 Joh 2:14)

JESUS KRISTUS, GUDS SON.

Vi tror att Jesus Kristus är Guds Messias, Gud Son, Gud själv som kommit till jorden i mänsklig gestalt. Gud lät sig födas till denna jord av en jungfru som blev havande genom den Helige Ande. Jesus är därigenom både fullt ut sann människa och Gud. Därför kunde Jesus göra under och förlåta synder. Som människa fick Jesus utstå lidande, smärtor och döden. Han fick dela vår vardag med glädje, nöd, lidanden, svårigheter och frestelser, dock utan att synda. (Jes 53:3, Mark 2:10, Joh 10:30, Joh 20:31, Fil 2:6–11, Hebr 4:15)

Jesus kom till jorden för att i vårt ställe dö på ett kors för våra synder, och ge oss evigt liv. Jesus föddes, levde och dog helt syndfri i enlighet med Guds lag, och genom tro på Jesus får den troende tillräkna sig den rättfärdighet Jesus vann genom sin syndfrihet. Jesus är uppstånden från döden och är nu tillbaka i himlen varifrån vi väntar hans återkomst. (Matt 24, Mark 16:6, Joh 8:46, Hebr 4:15, Hebr 10:12).

DEN HELIGE ANDE

Gud är närvarande hos oss i osynlig gestalt genom den Helige Ande. Han tar sin boning i den människa som omvänder sig från sitt gamla liv och blir en troende. Den troende är ett tempel åt Gud genom att Guds Helige Ande bor i den troendes inre.

De troende kan erfara dopet i den Helige Ande. Den Helige Ande ges för att de skall lära och förstå Guds Ord och vilja, för att de skall helgas till att bli allt mer lika Jesu karaktär, för att de skall få kraft för att vittna om Jesus, och för att de skall utföra tecken och under. Den Helige Ande delar ut ”nådegåvor” bland de troende – så som han vill – så att gåvorna blir till nytta och till församlingens uppbyggelse. Gud bekräftar sitt Ord, sitt evangelium, med tecken och under genom den Helige Ande. (Luk 16:20, Joh 14:26, Joh 16:8, Apg 1:8, Apg 2:38, Apg 4:31, 1 Kor 6:19, 1 Kor 13 och 14, 1 Petr 1:2, 1Joh 5:7-8 KJV)

BIBELN

Vi tror att Bibeln är Guds ord till mänskligheten. Alla Bibelns texter är inspirerade av Gud. Bibeln är därmed den yttersta auktoriteten för den kristna tron. Genom Ordet kan man lära känna Gud och hans vilja. I Guds Ord uppenbaras Hans frälsningsplan för mänskligheten och framtiden. Bibeln visar vägen till frälsning och evigt liv. Den är också till för den troendes vägledning, fostran och uppmuntran. Bibeln i sin helhet visar oss sanningen om Gud och hans vilja. (5 Mos 32:39, Ps 119:105, Ps 119:160, Joh 1:14, 2 Tim 3:16)

SKAPELSEN

Vi tror att Gud har skapat hela universum. Vi tror att Gud skapade människan som fullt färdiga varelser och att jordens alla folk härstammar från de två först skapade människorna.

Vi tror att jorden ”omdanades” under en världsvid översvämningskatastrof i enlighet med Bibelns berättelse, och att denna katastrof förklarar många fenomen såsom dinosauriernas försvinnande, olje- och kolfyndigheter, inlandsis, bergskedjor, fossil, sedimentlager, m.m. (1 Mos 1:1, 1 Mos 1:24–26, 1 Mos 7-8)

MÄNNISKAN  

Människan är skapad av Gud till att leva i gemenskap med Honom. Människans relation till Gud skall vara präglad av ett barnaskap. Människans uppgift är att under Guds ledning förvalta jorden. (1 Mos 1:26, Rom 8:15)

Människans relation till Gud blev skadad genom synden. Varje människa är märkt av synden och är därför i behov av frälsning för att få frid med Gud och för att få en upprättad och fungerande gemenskap med Gud samt evigt liv. (1 Mos 3:1–13, Rom 3:9–10, Rom 3:23, Rom 5:1)

Alla människor delar samma förgängliga tillvaro under detta jordeliv. De avlidna troende skall vid Jesu återkomst uppstå från de döda. Alla troende skall vid Jesu återkomst få en förvandlad kropp och sedan alltid få vara med Jesus. (Rom 8:20–21, 1 Kor 15:51-52, 1 Tess 4:13–17)

Vi tror att människan är ande, själ och kropp i en helhet. Människan har inget gudomligt i sig själv och kan aldrig bli gudomlig eller ”bli som Gud”. Men en troende kan få del av gudomlig natur genom att Guds Ande tar sin boning i den troendes inre. Guds Ande är en borgen/handpenning på det eviga och fullkomliga liv som skall komma de troende till del vid Jesu återkomst. (Rom 8:15, 23, 2 Kor 1:22, Ef 1:4, 1 Tess 5:23)

EVIGT LIV/ EVIG FÖRTAPPELSE  

Vi tror att det finns två utgångar ur detta jordeliv: ett evigt liv i fullständig harmoni hos Gud, eller en evig förtappelse borta från saligheten hos Gud. Frälsning genom Jesus är enda vägen till det eviga livet hos Gud. I himmelriket skall döden inte finnas mer, ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. (Joh 6:40, Upp 20:11-15, Upp 21:4)

PÅNYTTFÖDELSE, FRÄLSNING, RÄTTFÄRDIGHET      

Vi tror att frälsningen endast är beroende av Guds nåd, men att den kommer oss till del genom att tacka Ja till Guds frälsningserbjudande. Ett Ja till Guds erbjudande innebär en omvändelse från vårt egenliv till ett liv underordnat Guds vilja, tron på Jesus Kristi försoningsgärning är det enda som räknas för vår frälsning.  Dopet i vatten är en troendes yttre vittnesbörd om denna omvändelse. Vi tror att ett sådant Ja till Guds erbjudande innebär att vi är frälsta till det eviga livet hos Gud. Den fullkomliga frälsningen – våra kroppars förlossning – får de troende uppleva då Jesus kommer tillbaka. (Joh 3:16, Joh 5:24, Rom 6:4, Rom 8:23, Hebr 9:28, 1 Petr 3:21)    

När vi omvänder oss till Jesus och tror på hans frälsning för oss, då förklaras vi rättfärdiga inför Gud genom hans nåd. Människans egna gärningar kan inte tillföra något ytterligare till denna Guds nåd och rättfärdighet för de troende. (Rom 3:21–22, Rom 3:26, Rom 3:28, Rom 4:5, Gal 2:16)

Den som omvänder sig till Gud får Guds Helige Ande som gåva, vilken blir en källa av nytt liv som flödar fram ur vårt inre och helgar oss. Den troende föds vid omvändelsen på nytt, vilket gör att synden inte längre har makt över dem. Men ändå kan en troende falla i synd, men Jesus förlåter den som bekänner och ångrar sin synd. (Joh 3:3, Apg 2:38, Fil 2:13, Jak 1:18, 1 Petr 1:23, 1 Joh 1:10, 1 Joh 2:1)

TRONS FRIHET

Varje människa har frihet och rättighet att tro vad de vill, men enligt Bibeln finns det bara en väg till frälsning och till Gud, Fadern, och det är tron på Jesus. Kärleken från Jesus driver oss att dela evangelium till varje människa, med ödmjukhet och respekt, enligt Guds ord.

FÖRSAMLINGEN, ENHETEN, UPPDRAGET

Vi tror att Guds församling är alla sant troende på Jesus. Guds församling är inte en organisation eller institution. Guds församling är inte beroende av en kyrkobyggnad. Var helst två eller tre samlas i Jesu Kristi namn är Jesus i deras mitt. Jesus är församlingens huvud. Inför Gud är alla lika i församlingen, men de kan ha olika uppgifter. (Matt 18:20, Rom 16:5, 1 Kor 14:26, 1 Kor 16:19, Gal 3:28, Kol 1:18, Filem 1:2)

Vi tror att enhet bland troende inte kan organiseras fram, utan det är en Andens enhet där tron och Andens närvaro förenar de sant troende. Andens enhet är av samma inre natur som enheten mellan Fadern och Sonen. Andens enhet är beroende av troheten till Bibeln och Guds vilja. (Joh 17:11, Rom 16:17-18)

Jesus har gett församlingen i uppdrag att gå ut i världen och göra människor till Jesu lärjungar, att undervisa och döpa dessa, att samlas regelbundet till trons uppbyggelse, och att tillsammans fira Herrens måltid till minne av Jesu försoningsoffer. Det är församlingens uppgift att vaka över den rena, sanna läran och att vaket invänta Jesu återkomst. (Matt 24:24-25, Matt 25:13, Matt 28:18-20, Mark 13:33, Luk 22:14-21, Rom 16:17, 1 Kor 11:26, 1 Kor 14:26, 1 Tess 5:20–22, 1 Joh 4:1)

JESU ÅTERKOMST OCH YTTERSTA TIDEN

Vi tror att Jesus skall återkomma till jorden när tiden för detta är inne, men att ingen förutom Fadern vet tidpunkt för Jesu återkomst. Jesus kommer då fullt synlig för alla människor, på samma sätt som han lämnade jorden. Då skall alla troende (avlidna och levande) förvandlas och ryckas upp i skyn honom till mötes. När Jesus tillsammans med de heliga kommer till jorden, skall Jesus rädda den judiska kvarlevan i Israel undan den slutliga förintelse som en enad värld gett sig ut för att genomföra. Därefter upprättar Jesus sitt tusenårsrike. Först vid denna tidpunkt är det judiska folkets särskilda uppgift i Guds frälsningsplan över. Efter tusenårsriket kommer den slutliga domen och först därefter den saliga evigheten hos Gud! (Sak 14:1-5, Apg 1:11, Matt 24:27, Mark 13:32, Apg 3:21 Bibel 2000, 1 Tess 4:13–17 i 1917-års översättning, Upp 1:7, Upp 20:1-6, Upp 20:7-15, Upp 21:1-4)